Cấu tạo giải phẫu của gà

Mũi: Nostril
Mắt: Eye
Thanh quản: Larynx
Khí quản: Trachae
Thực quản: Eosophagus
Phổi: Lung
Diều: Crop
Tim: Heart
Dạ dày tuyến: Proventriculus
Dạ dày cơ: Gizzard
Tùi mật: Gall bladder
Lách: Spleen
Gan: Liver
Tuyến tụy: Pancreas
Tá tràng: Doudenal loop
Ruột non: Small Intestine
Ruột già: Large intestine
Hậu môn: Cloaca
Ống dẫn trứng: Oviduct
Thận: Kidney
Buồng trứng: Ovary
Manh tràng: Caeca