Tài liệu: Bài giảng chẩn đoán bệnh thú y – Vũ Văn Hải

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

BÀI GIẢNG
CHẨN ĐOÁN BỆNH THÚ Y
(dùng cho chuyên ngành thú y và chăn nuôi – thú y)
Biên soạn: Vũ Văn Hải, giảng viên bộ môn thú y học lâm sàng,
khoa Chăn nuôi thú y, trường Đại học Nông Lâm Huế

NỘI DUNG:

Chương I……………………………………………………………………………………………………………… 2
CÔNG TÁC KHÁM BỆNH VÀ CHẨN ĐOÁN………………………………………………………………2
Mục tiêu của chương………………………………………………………………………………………………2
Nội dung của chương…………………………………………………………………………………………….. 2
I. Tầm quan trọng của công tác khám bệnh và chẩn đoán…………………………………………… 2
II. Cách tiến hành công tác khám bệnh ……………………………………………………………………..3
1. Nơi khám………………………………………………………………………………………………………….3
2. Phương tiện……………………………………………………………………………………………………… 3
3.Thầy thuốc ………………………………………………………………………………………………………..3
4. Bệnh súc…………………………………………………………………………………………………………..4
III- Nội dung khám bệnh…………………………………………………………………………………………..4
IV – Từ khám bệnh sang chẩn đoán………………………………………………………………………….4
V. KẾT LUẬN…………………………………………………………………………………………………………5
Câu hỏi ôn tập……………………………………………………………………………………………………… 5
Tài liệu tham khảo ………………………………………………………………………………………………..5
CHƯƠNG II…………………………………………………………………………………………………………….6
BỆNH ÁN VÀ BỆNH LỊCH……………………………………………………………………………………….. 6
Tóm tắt chương………………………………………………………………………………………………………. 6
Mục tiêu của chương…………………………………………………………………………………………………6
Nội dung của chương……………………………………………………………………………………………….. 6
I. Tác dụng của bệnh án và bệnh lịch…………………………………………………………………………..6
1. Tác dụng về chuyên môn…………………………………………………………………………………… 6
2. Yêu cầu của bệnh án và bệnh lịch………………………………………………………………………..7
II. Nội dung của bệnh án và bệnh lịch………………………………………………………………………… 8
1. Nội dung bệnh án……………………………………………………………………………………………… 8
2. Nội dung bệnh lịch…………………………………………………………………………………………….9
III. Tổng kết hồ sơ bệnh……………………………………………………………………………………………9
IV. Lưu trữ hồ sơ bệnh…………………………………………………………………………………………….10
Câu hỏi ôn tập……………………………………………………………………………………………………. 10
Tài liệu tham khảo……………………………………………………………………………………………….10
CHƯƠNG III…………………………………………………………………………………………………………. 12
MỘT SỐ KHÁI NIỆM TRONG CHẨN ĐOÁN…………………………………………………………….12
Tóm tắt chương…………………………………………………………………………………………………….. 12
Mục tiêu của chương………………………………………………………………………………………………12
Nội dung của chương…………………………………………………………………………………………….. 12
I. Triệu chứng (Symptom)…………………………………………………………………………………… 12
II. Hội chứng (syndroms)……………………………………………………………………………………..13
III. Khái niệm chẩn đoán………………………………………………………………………………………14
IV. Khái niệm về tiên lượng (prognosis)……………………………………………………………….. 15
Câu hỏi ôn tập……………………………………………………………………………………………………. 16
Tài liệu tham khảo……………………………………………………………………………………………….16
CHƯƠNG IV……………………………………………………………………………………………………………17
CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁM BỆNH CHO CON VẬT……………………………………………….. 17
Tóm tắt chương……………………………………………………………………………………………………… 17
Mục tiêu của chương……………………………………………………………………………………………….17
Nội dung của chương……………………………………………………………………………………………… 17
I. Các phương pháp lâm sàng………………………………………………………………………………..17
1. Phương pháp nhìn (inspectio)…………………………………………………………………………… 17
2. Phương pháp sờ, nắn (Palpatio)………………………………………………………………………… 17
3. Phương pháp gõ (Percussis)………………………………………………………………………………18
4. Phương pháp nghe (thính chẩn = Auscultatio )…………………………………………………… 19
II. Các phương pháp cận lâm sàng…………………………………………………………………………….19
Phân tích ưu nhược điểm của các phương pháp lâm sàng và cận lâm sàng……………………20
Câu hỏi ôn tập……………………………………………………………………………………………………. 21
Tài liệu tham khảo……………………………………………………………………………………………….21
Chương V………………………………………………………………………………………………………………..23
Khám chung…………………………………………………………………………………………………………… 23
Tóm tắt chương……………………………………………………………………………………………………… 23
Mục tiêu của chương……………………………………………………………………………………………….23
Nội dung của chương……………………………………………………………………………………………… 23
I. Hỏi bệnh………………………………………………………………………………………………………….23
II. Khám bệnh……………………………………………………………………………………………………. 24
1. Quan sát các biểu hiện khác thường của con vật…………………………………………………. 24
2. Quan sát thể tạng……………………………………………………………………………………………..24
2. Khám niêm mạc……………………………………………………………………………………………… 25
3. Khám hạch lâm ba……………………………………………………………………………………………27
4. Khám lông………………………………………………………………………………………………………28
5. Khám da………………………………………………………………………………………………………… 28
6. Kiểm tra thân nhiệt…………………………………………………………………………………………..31
Câu hỏi ôn tập……………………………………………………………………………………………………. 36
Tài liệu tham khảo……………………………………………………………………………………………….37
CHƯƠNG VI……………………………………………………………………………………………………….. 38
KHÁM HỆ TIM MẠCH……………………………………………………………………………………………..38
Tóm tắt chương…………………………………………………………………………………………………….. 38
Mục tiêu của chương……………………………………………………………………………………………….38
Nội dung của chương…………………………………………………………………………………………….. 38
I. Sơ lược về hệ tim mạch………………………………………………………………………………………. 38
1. Thần kinh tự động của tim……………………………………………………………………………….. 38
2. Thần kinh điều tiết hoạt động của tim…………………………………………………………………38
3. Thần kinh điều tiết mạch quản…………………………………………………………………………..39
4. Sự điều tiết hoạt động chức năng của tim…………………………………………………………… 39
5. Vị trí giải phẫu của tim……………………………………………………………………………………. 39
II. Khám tim…………………………………………………………………………………………………………..40
1. Nhìn vùng tim………………………………………………………………………………………………… 40
2. Sờ vùng tim……………………………………………………………………………………………………. 40
3. Gõ vùng tim…………………………………………………………………………………………………… 41
4. Nghe tim………………………………………………………………………………………………………..42
III. Điện tâm đồ………………………………………………………………………………………………………45
1. Điện tim………………………………………………………………………………………………………….45
IV. Khám mạch máu………………………………………………………………………………………………. 45
1. Mạch đập (Pulsus)……………………………………………………………………………………………45
V. Khám tĩnh mạch………………………………………………………………………………………………… 51
VI. Huyết áp…………………………………………………………………………………………………………..52
VII. Khám chức năng tim…………………………………………………………………………………………53
Câu hỏi ôn tập……………………………………………………………………………………………………. 54
Tài liệu tham khảo……………………………………………………………………………………………….54
CHƯƠNG VII………………………………………………………………………………………………………….55
XÉT NGHIỆM MÁU………………………………………………………………………………………………….55
Tóm tắt chương……………………………………………………………………………………………………… 55
Mục tiêu của chương……………………………………………………………………………………………….55
Nội dung của chương……………………………………………………………………………………………… 55
I. Phương pháp lấy máu………………………………………………………………………………………….. 55
II. Xét nghiệm lý tính của máu………………………………………………………………………………… 56
III. Tốc độ huyết trầm (Sedimentation rate)………………………………………………………………. 58
IV. Sức kháng của hồng cầu……………………………………………………………………………………. 59
V. Hoá nghiệm máu……………………………………………………………………………………………….. 60
Câu hỏi ôn tập……………………………………………………………………………………………………. 73
Tài liệu tham khảo……………………………………………………………………………………………….74
CHƯƠNG VIII……………………………………………………………………………………………………….. 75
KHÁM HỆ HÔ HẤP…………………………………………………………………………………………………. 75
Tóm tắt chương……………………………………………………………………………………………………… 75
Mục tiêu của chương……………………………………………………………………………………………….75
Nội dung của chương……………………………………………………………………………………………… 75
I. Khám động tác hô hấp…………………………………………………………………………………………. 75
1. Tần số hô hấp…………………………………………………………………………………………………. 75
2. Thể hô hấp………………………………………………………………………………………………………76
II. Khám đường hô hấp trên……………………………………………………………………………………..78
III. Khám ngực……………………………………………………………………………………………………….80
IV. Chọc dò xoang ngực và kiểm tra dịch chọc dò. …………………………………………………….85
V. Khám đờm…………………………………………………………………………………………………………86
Câu hỏi ôn tập……………………………………………………………………………………………………. 87
Tài liệu tham khảo……………………………………………………………………………………………….87
CHƯƠNG IX…………………………………………………………………………………………………………. 88
KHÁM HỆ TIÊU HOÁ……………………………………………………………………………………………… 88
Tóm tắt chương……………………………………………………………………………………………………… 88
Mục tiêu của chương……………………………………………………………………………………………….88
Nội dung của chương……………………………………………………………………………………………… 88
I. Kiểm tra ăn uống………………………………………………………………………………………………… 88
II. Kiểm tra nhai…………………………………………………………………………………………………….. 89
III. Nuốt…………………………………………………………………………………………………………………90
IV. Ợ hơi………………………………………………………………………………………………………………. 90
V. Nôn mửa……………………………………………………………………………………………………………90
VII. Khám họng và thực quản…………………………………………………………………………………..92
VIII. Khám diều (gia cầm)……………………………………………………………………………………….92
IX. Khám vùng bụng……………………………………………………………………………………………….92
X. Khám dạ dày loài nhai lại…………………………………………………………………………………….93
Chọc dò xoang bụng……………………………………………………………………………………………. 103
Khám gan…………………………………………………………………………………………………………… 103
Câu hỏi ôn tập………………………………………………………………………………………………….. 111
Tài liệu tham khảo……………………………………………………………………………………………..111

TẢI VỀ BÀI GIẢNG

Kết nối với chúng tôi!
Group: Hội chăn nuôi vịt: https://www.facebook.com/groups/196259678324708/
Đăng ký kênh YOUTUBE HỘI CHĂN NUÔI

Post Comment